Términos y condiciones

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: de verkoper van deze algemene voorwaarden onder de vennootschap onder firma H&G Handelsonderneming, gevestigd te Callantsoog.
Koper: een natuurlijk persoon of rechtpersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepassing
2.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen door verkoper, alsmede op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten en de totstandkoming daarvan.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden koper ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt koper bekend gemaakt dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij een door verkoper aangegeven plaats, hetzij aan koper beschikbaar wordt gesteld op de website van verkoper.

2.3 Eventuele aanvullingen of wijzingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

 


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper bij eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, notities, beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, etc.

3.2 Indien na deze aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst verkoper geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaal, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is verkoper gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan koper.

3.3 Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn slechts bindend nadat en voor zover de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.4 De door de verkoper uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, binnen 14 dagen en schriftelijk zijn bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.

3.6 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

 


Artikel 4. Levertijd en levering

4.1 Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van levertijd wordt zo spoedig mogelijk vermeld aan de koper. Indien er sprake is van overmacht zal de termijn worden verlengd met de termijn van de overmacht.

4.2 Bij het sluiten van de koopovereenkomst is koper verantwoordelijk voor gebruikte goederen.

4.3 Alle transport van goederen komen voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.5 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 


Artikel 5. Betalingstermijn

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Dit dient te gebeuren op de door verkoper aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.2 Bij gebreke van de hierboven genoemde termijn is, zonder ingebrekestelling, vertragingsrente ad 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.3 Bij weigering van de rembourszending is koper verplicht verkoper alle hieruit voor verkoper voortvloeiende kosten te vergoeden.

5.4 Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Verkoper is voorts gerechtigd buiten het openstaande verschuldigde bedrag en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd voor alle situaties waarin verkoper zich voor de invordering van de koopprijs en rente van de hulp van een derde heeft verzekerd.

 


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Iedere levering van goederen door verkoper aan koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat koper al hetgeen heeft voldaan waartoe koper uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2 Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst tegenover verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd alle goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

6.3 De door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.4 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

6.5 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper, dan wel aan een door verkoper aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar te nemen.

6.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6.7 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 


Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Verkoper is jegens koper uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

7.2 Alle risico van transport van te leveren of geleverde goederen berust bij koper, zowel wat betreft de directe als de indirecte schade, tenzij anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de goederen bij koper worden bezorgd, zijn de goederen pas voor risico van koper vanaf het moment van bezorging.

7.3 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

7.4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 


Artikel 8. Overdracht rechten en plichten

Zowel verkoper als koper zijn niet gerechtigd hun rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 


Artikel 9. Wijzigingen

9.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in schriftelijke opdracht van koper, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaraan minderkosten verbonden zijn als minderwerk. Deze kosten worden overeenkomstig gefactureerd aan koper.

9.2 Gemaakte kosten als gevolg van reeds verrichte werkzaamheden die voortvloeien uit de oorspronkelijke opdracht worden bij minderwerk doorberekend aan koper.

9.3 Indien verkoper, door omstandigheden ten tijde van de offerte of opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan verkoper bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is verkoper gerechtigd de daaruit vloeiende meerkosten aan koper in rekening te brengen.

 


Artikel 10 Uitvoer

10.1 Verkoper kan een 0%-tarief BTW hanteren indien koper goederen wil uitvoeren naar zowel een EU-lidstaat als een derde land (niet EU-lidstaat).

10.2 Vorig lid, met betrekking op de uitvoer naar een derde land, kan louter gerealiseerd worden indien koper beschikt over de volgende documenten:

a. het zogenoemde ‘Enig Document’ welke de goederen naar het land van bestemming heeft begeleid.

b. het exportdocument waaruit blijkt dat de uitvoer daadwerkelijk zijn bestemming heeft bereikt naar een buiten de EU gelegen land.

10.3 De in het vorige lid genoemde documenten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan verkoper te worden aangeboden.

10.4 Om in aanmerking te komen voor het in lid 1 genoemde tarief, dient de uitvoer aan het einde van de derde maand na de maand van aankoop te geschieden.

10.5 Er wordt louter gefactureerd aan bedrijven beschikkend over een BTW-nummer. Bij twijfel wordt het BTW-identificatienummer geverifieerd bij de Belastingdienst.

10.5 De ‘Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek’ is hier tevens van toepassing.

 


Artikel 11. Garantie

11.1 Verkoper verleent geen garantie voor gebruikte goederen. Ongebruikte goederen vallen onder de garantietermijn die de leverancier aan verkoper verleent.

11.2 Indien ongebruikte goederen gebreken vertonen waarvoor verkoper verantwoordelijk is, verplicht verkoper zich naar verkopers keuze, deze zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren.

11.3 Koper dient verkoper te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

11.4 Indien koper op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten of laat aanbrengen, zijn garantieverplichtingen van verkoper daarmee vervallen.

11.5 De garantie geldt slechts indien koper al zijn verplichtingen is nagekomen (zowel financieel als anderszins), dan wel daarvoor genoeg zekerheid heeft gesteld.

 


Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in onderhavige algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper daaronder begrepen.

12.2 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. lndien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.3 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 


Artikel 13. Klachten en reclamaties

13.1 Klachten omtrent de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de wederpartij schriftelijk bij verkoper worden ingediend onder vermelding van het factuurnummer met een kopie van de factuur en een begeleidende brief met de omschrijving van de klacht. De betrokken goederen dienen in dat geval voor inspectie voor verkoper beschikbaar te zijn.

13.2 Reclamaties omtrent onjuiste leveringen, beschadigingen en facturering, dienen binnen 5 dagen na verzending te worden gemeld.

13.3 Klachten geven koper niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

13.4 Door verkoper juist bevonden klachten leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen zulks naar verkopers inzicht en met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van arbeidsloon of dergelijke.

 


Artikel 14 Conversie

14.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.

14.2 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

 


Artikel 15. Wijzigingen algemene voorwaarden

15.1. Verkoper behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 


Artikel 16. Geschillen

16.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper wordt uitsluitend beheerd door het Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Verkoper behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse wederpartij te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien dit geschil behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, is de rechtbank te Alkmaar bevoegd.

 


Contactgegevens

H&G Handelsonderneming is gespecialiseerd in het aanbieden en im- en exporteren van machines en tractoren. Indien na het lezen van onderhavige voorwaarden nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met:


H&G Handelsonderneming

Abbestederweg 30 B
1759 NB Callantsoog
Telefoon: +31(0)6 109 22 015/ +31(0)6 536 72 173
Fax: +31(0)84 749 0254
Website: www.hg-handelsonderneming.nl
Kamer van Koophandelnummer: 37127442
BTW-nummer: NL8169.48.847.B.01

  • Exportación Mundial
  • Años de Experiencia
  • Importar y Exportar
  • Lista Actual de Acciones